Wczesne wspomaganie rozwoju


          Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole, a także - pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

          Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.  W skład zespołu wchodzą: - psycholog, logopeda, terapeuta. Zadaniem zespołu jest m.in. ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie indywidualnego programu terapii, koordynowanie działań specjalistów prowadzących zajęcia, analizowanie skuteczności udzielanej pomocy, ocenianie postępów dziecka.

 

Dokumenty obowiązujące przy organizowaniu wczesnego wspomagania rozwoju:

 

  • Opinia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
  • Wniosek rodziców o objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju
  • Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola
  • Ankieta - wywiadu dla rodziców
  • Oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na odbywanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
  • Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka
  • Kontrakt dotyczący współpracy pomiędzy rodzicami a Przedszkolem w zakresie realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju