Rada Rodziców

Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców z wszystkich grup i jest organem przedszkolnym powoływanym do współpracy z Przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z jego statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada Rodziców może występować z różnymi wnioskami i opiniami do dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej. Może też gromadzić  fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności Przedszkola. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej funkcji Przedszkola we współpracy z nauczycielami i rodzicami dla dobra wychowanków i rozwoju placówki.

 

 

KONTO RADY RODZICÓW

 

Nr konta:

34  1240 1330 1111 0010 9783 0815

 

Za każde dobrowolne wpłaty serdecznie dziękujemy. Dzięki wpłatom, Państwa dzieci mogą korzystać z różnorodnych pomocy dydaktycznych stanowiących wsparcie dla procesu dydaktyczno – wychowawczo opiekuńczego, uczestniczyć w różnorodnych konkursach plastycznych, przeglądach artystycznych, uroczystościach, mogą bawić się i uczyć w nowoczesnych salach.