1. OFERTA PRZEDSZKOLA

Mamo! Tato! Przyjdź ze swoim dzieckiem do naszego Przedszkola. Zapewniamy każdemu wychowankowi bardzo dobre warunki rozwoju, zdobycie różnorodnych umiejętności i osiąganie sukcesów. U nas dzieci czują się dobrze i bezpiecznie, są radosne i szczęśliwe. Tu panuje ciepła, serdeczna i rodzinna atmosfera. Tu, poprzez integrację – wzajemne korzyści odnoszą dzieci zdrowe i dzieci o specjalnych potrzebach. Oferujemy naszym przedszkolakom atrakcyjne zajęcia i zabawy w obszarze: językowym, muzycznym, wokalnym, teatralnym, plastycznym, ruchowo – sportowym, przyrodniczym, matematycznym, społeczno – emocjonalnym oraz zajęcia specjalistyczne w formie zajęć rewalidacyjnych, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

          Chętnym dzieciom zapewniamy dodatkowe zajęcia realizowane w ramach kółek zainteresowań takich, jak kółko: plastyczne, literackie, muzyczno – taneczne, sportowe.

U nas Dzieci lubią swoje Przedszkole, uczęszczają do niego z ochotą i radością, czują się ważne i akceptowane.
U nas jest miło, przyjemnie i bezpiecznie.
Przyjdź i przekonaj się sam.

 Więcej informacji poniżej – załącznik PDF

2. WIZJA I MISJA

Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach zapewnia swoim wychowankom wszechstronny rozwój, poczucie bezpieczeństwa, poszanowanie praw i godności osobistej, uczy tolerancji i otwartości na potrzeby innych, organizuje ciekawe i atrakcyjne zajęcia i zabawy. Umożliwia każdemu dziecku zdobycie umiejętności ułatwiających adaptację szkolną i osiąganie sukcesów. W placówce funkcjonują odziały ogólnodostępne, integracyjne. Nadrzędnym założeniem działalności Przedszkola jest integracja dzieci zdrowych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na miarę ich możliwości rozwojowych, zdolności i zainteresowań. (wykaz programów realizowanych w Przedszkolu dostępny jest w zakładce – Założenia programowe).

3. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZOLNY 2023/2024

          Proces dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczy realizowany jest na podstawie: „Programu Wychowania Przedszkolnego” i zgodnie z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego”. Program Wychowania Przedszkolnego rozszerzony jest o programy autorskie opracowane przez nauczycieli Przedszkola Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach.

4. RAMOWY ROZKŁAD DNIA

5. HISTORIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi zostało oddane do użytku w grudniu 1980 r. Początkowo nosiło Nr 31, następnie Nr 29. Obecną nazwę: Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi posiada od 01.09.2007 r. W 2002 r. uruchomione zostały 2 oddziały integracyjne. Pierwszych przedszkolaków przyjęto 15.01.1981 r. Liczby były szokujące. Niemal 40 dzieci w grupie. W pierwszym roku działalności Przedszkole liczyło 5 grup. Zgłoszonych było 218 dzieci, przyjętych 183 dzieci, na 125 miejsc. Głównym kryterium stanowiącym o przyjęciu dziecka był dochód na członka rodziny. Im mniejszy, tym większe szanse na przyjęcie dziecka. W roku następnym nabór był nieco mniejszy, bo 32 dzieci w grupie, choć liczba zgłoszeń dużo większa, bo 225. Rekordowa liczba zgłoszeń przypadła na rok szkolny 1986/87, bowiem ubiegających się o przyjęcie dziecka było 400 osób – przyjęto natomiast 167 dzieci, w tym 10 z odwołań, czyli po 34 dzieci w grupie. W kolejnych latach liczba dzieci w grupach wynosiła do 25 co jest utrzymane do dnia dzisiejszego. Grupy integracyjne liczą do 20 dzieci. Dyrektorem Przedszkola jest: mgr Danuta Waszak (od 1994 r.).

Przedszkole przed remontem
Przedszkole po remoncie

6. NASZE PRZEDSZKOLE – GALERIA