W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i personel administracyjno – obsługowy.

Nauczyciele, to: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagodzy, psycholog, terapeuci Integracji Sensorycznej SI, neurologopedzi, logopedzi, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, terapeuci do pracy z dzieckiem z autyzmem i z zespołem Aspergera, terapeuci pedagogiczni, terapeuta WWR

Personel administracyjny, to: intendent i pomoc administracyjna.

Personel obsługowy to: pomoc nauczyciela, kucharka, pomoc kuchenna, woźna, konserwator.