PRZEKAŻ 1% NA PRZEDSZKOLE SWOJEGO DZIECKA!

Poszukując różnych źródeł wsparcia finansowego dla rozwoju placówki, zwracamy się do wszystkich Rodziców i Rodzin zaprzyjaźnionych z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego dla naszego przedszkola.

Numer KRS: 0000317277

Cel szczegółowy: Koło nr 5 w Tychach (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy Przedszkolu Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach).

Wynik finansowy akcji zależy w ogromnej mierze od Państwa zaangażowania. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory obdarowywali nasze dzieci. Wierzymy, że i w tym roku są Państwo zainteresowani możliwością wspomagania naszego Przedszkola. Serdecznie zachęcamy wszystkich, którym zależy na dalszym polepszaniu wizerunku przedszkola o włączenie się w tą akcję. Z uzyskanych w ten sposób środków zakupimy estetyczne i funkcjonalne wyposażenie sal dla dzieci, nowe zabawki i pomoce dydaktyczne.

Zał. do Uchwały Nr 1/2013

Koła Nr 5 TPD w Tychach z dnia 31.01.2013 r.

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI KOŁA NR 5 TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁU MIEJSKIEGO W TYCHACH, PRZY PRZEDSZKOLU NR 29 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH

I  CEL DZIAŁALNOŚCI – ZADANIA:

1.      Troska o jakość warunków życia dzieci, szczególnie dzieci ze środowiska Przedszkola Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach poprzez:

1)      kształtowanie systemu wartości, norm i celu życia człowieka,

2)      upowszechnianie i ochronę praw człowieka, swobód obywatelskich, samorządności, demokracji,  samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci,  

3)      pielęgnowanie tradycji rodzinnych, kulturowych, regionalnych, narodowych,

4)      dbanie o wszechstronny rozwój, zdrowie, właściwe nawyki żywieniowe i higieniczne, bezpieczeństwo, kulturę fizyczną, godność osobistą,

5)      przeciwdziałanie przemocy, krzywdzeniu, dyskryminacji i wykorzystywaniu,

6)      zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym,

7)      podejmowanie działań profilaktycznych – zapobiegających niepożądanym zjawiskom, które mogą szkodzić dzieciom i ich rodzinom.

2.      Wspieranie funkcji wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej w procesie wychowania, opieki i nauki w środowisku  naturalnym – rodzinnym i instytucjonalnym, np. w przedszkolu, szkole, w tym udzielanie rodzicom pomocy  w wykonywaniu zadań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych, wspieranie rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa.

3.      Organizowanie i ofiarowanie specjalistycznych form pomocy dzieciom niepełnosprawnym, przy współudziale rodziny i specjalistów: oligofrenopedagogów, surdopedagoga, psychologa, logopedy – zatrudnionych w Przedszkolu, innych specjalistów spoza Przedszkola; integracja środowiska dzieci i rodziców pełnosprawnych z dziećmi i rodzicami o specyficznych potrzebach życiowych.

4.      Organizowanie pomocy i opieki oraz akcji społecznych, wspierających i charytatywnych na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – losowej – materialnej.

5.      Współpraca z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, pracodawcami, firmami, placówkami oświatowymi i kulturalnymi,  organizacjami i instytucjami pozarządowymi, mediami, innymi instytucjami.

6.      Propagowanie działań na rzecz dzieci poprzez etwinning, ogólnopolskie programy – kampanie zdrowotne, inne akcje promocyjne na rzecz dzieci.

II FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

1.      Gromadzenie funduszy w ramach 1% z przeznaczeniem na poprawę warunków pobytu dzieci w Przedszkolu Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, szczególnie dzieci niepełnosprawnych  oraz pomoc dzieciom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych – losowych – materialnych.

2.      Gromadzenie składek członkowskich od członków Koła Nr 5 TPD w Tychach i innych członków zwyczajnych, deklarujących wstąpienie do Koła Nr 5 TPD w Tychach, zgodnie z obowiązującą w danym roku kalendarzowym stawką, z przeznaczeniem na poprawę warunków pobytu dzieci w Przedszkolu Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, szczególnie dzieci niepełnosprawnych  oraz pomoc dzieciom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych – losowych – materialnych.

3.      Cegiełki – rozprowadzanie – sprzedaż bonów o nominałach polskich złotych (np. 2 zł. ) i przeznaczanie 50% zebranych środków finansowych na cele Koła Nr 5 TPD w Tychach i 50% na cele TPD Oddziału Miejskiego w Tychach.

4.      Prowadzenie akcji charytatywnych w postaci zbiórki odzieży, żywności, środków finansowych, z przeznaczeniem dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – losowej – materialnej.

5.      Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od Sponsorów, firm, organizacji pożytku publicznego, innych darczyńców na poprawę warunków pobytu dzieci w Przedszkolu Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, szczególnie dzieci niepełnosprawnych oraz pomoc dzieciom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych – losowych – materialnych.

6.      Pomoc w zorganizowaniu wyjazdu wakacyjnego dla dzieci znajdujących się w trudnych warunkach życiowych – losowych – materialnych.

7.      Organizacja na terenie Przedszkola nieodpłatnych zajęć dodatkowych – kółek zainteresowań: muzyczno – tanecznego, sportowego, literackiego, plastycznego, innych wg zapotrzebowania. Angażowanie do uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych.

8.      Udzielanie porad rodzicom z udziałem specjalistów w formie multi – prezentacji, pogadanek, spotkań indywidualnych w zakresie wychowania dziecka, sprawowania opieki, dydaktyki, działalności  specjalistycznej.

9.      Organizowanie szkoleń, instruktaży, konferencji,  dla rodziców i kadry pedagogicznej mających na celu dobro dziecka.

10.  Prowadzenie szerokiej współpracy z rodzinami/rodziną i zastępczymi  i adaptacyjnymi, w zakresie oceny jakości warunków pobytu – życia  dzieci. Niwelowanie skutków zmian życiowych dzieci poprzez bieżącą wymianę informacji o zachowaniach dzieci i preferowanych metodach i formach pracy.

11.  Etwinnig – promowanie działań na rzecz dzieci, za pośrednictwem współpracy z zagranicą – wymiana informacji i doświadczeń z różnymi krajami Europy, Świata – poprzez udział w projektach własnych i ogłoszonych przez inne kraje.

12.  Programy, kampanie – promowanie działań na rzecz dzieci poprzez udział w ogólnopolskich, wojewódzkich, miejskich projektach prozdrowotnych i profilaktycznych.

13.  Prowadzenie innych działań zmierzających do działalności na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – losowej – materialnej.

Licząc na Państwa i Waszych rodzin zainteresowanie oraz współpracę
dla rozwoju naszego przedszkola, pozostajemy z wyrazami szacunku
Dyrektor przedszkola wraz z pracownikami.