Zawieszenie zajęć – koronawirus

W związku z przypadkami zarażenia koronawirusem wśród dzieci i personelu zawiesza się zajęcia do dnia 3.12.2021r. dla grup „Krasnale”, „Tygryski”, „Biedronki”, „Żabki”. Rodzice dzieci, które miały kontakt z zarażonymi osobami o szczegółach zawieszenia zajęć zostali powiadomieni telefonicznie. Zajęcia będą prowadzone zdalnie za pośrednictwem Strony Internetowej w formie propozycji zabaw do wykorzystania przez rodziców z dziećmi. Pozostałe grupy w tym dniu funkcjonują bez zmian. Przypomina się, że do Przedszkola mogą być przyprowadzane dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych, jak kaszel, katar, podwyższona temperatura.

Z poważaniem – Dyrekcja Przedszkola.

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TYCHY   komunikat Prezydenta Miasta Tychy

Treść komunikatu:

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Miasta Tychy 2030+ zwracam się z prośbą o wypełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY. Państwa aktywny wkład w tworzenie nowego dokumentu strategicznego pozwoli uwzględnić w wizji rozwoju miasta oraz w planach na kolejne lata rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze Tyszan i Tyszanek. Strategia będzie stanowiła także jedno z narzędzi umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych przez gminę oraz pozwoli na monitorowanie poziomu rozwoju Tychów.   Ankietę można wypełnić za pośrednictwem urządzeń elektronicznych mających dostęp do Internetu https://ankieta.deltapartner.org.pl/strategia_rozwoju_miasta_tychy   Można ją również przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres email: fundusze@umtychy.pl    Ankieta w wersji papierowej jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Tychy (Biuro Obsługi Klienta, parter budynku). Termin składania ankiet: do 3 grudnia 2021 roku. Zachęcam do jej wypełnienia!

Andrzej Dziuba Prezydent Miasta Tychy

NOWY PORTAL DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice, kochane Dzieci. Witamy Was serdecznie i zapraszamy do nas, życząc wspaniałego pobytu i dobrej wzajemnej współpracy. Informujemy, że Przedszkole działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, rozporządzeń oraz Statutu Przedszkola. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tychy – Miejskie Centrum Oświaty. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00, w którym funkcjonuje 7 grup, w tym 5 grup integracyjnych. Grupy ogólnodostępne liczą do 25 dzieci, a grupy integracyjne do 20 dzieci. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3–6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci w wieku 2,5 lat, w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Przedszkole zapewnia wychowankom 3 posiłki dziennie i dostosowuje dietę do potrzeb żywieniowych dzieci. Posiłki serwowane są w następujących godzinach: śniadanie: 9.00, obiad: 12.00, podwieczorek: 14.00. Dzieci, przez cały dzień pobytu mogą korzystać z wody pitnej z dystrybutorów. Wychowankowie mają zapewnione optymalne warunki do rozwoju, tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, wzmacniania poczucia tożsamości i indywidualności, zdobywania różnorodnych umiejętności i osiągania sukcesów, swobodnej zabawy, wielokierunkowej aktywności i odpoczynku, w toku realizacji procesu nauczania, wychowania i opieki. Dzieci po przybyciu do Przedszkola i przebraniu w szatni odprowadzane są do grupy przez osobę pełniąca dyżur, a podczas odbioru przyprowadzane są do rodziców. Z chwilą przekazania dziecka rodzicom za bezpieczeństwo dzieci przebywających w szatni odpowiadają rodzice. Zaleca się zaopatrzyć dzieci w chusteczki jednorazowe, obuwie zmienne, a w przypadku młodszych wychowanków w ubranko na zmianę. W Przedszkolu funkcjonuje elektroniczny system ewidencji obecności dzieci z wykorzystaniem kart czytnikowych. Kartę czytnikową należy odbić w czytniku umieszczonym w holu.

W trosce o zdrowie Państwa dzieci oraz pracowników przedszkola wprowadzone zostały procedury bezpieczeństwa związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które opracowano zgodnie z Wytycznymi GIS z dnia 25.08.2020 r. Aby zminimalizować ryzyko zakażenia się wirusem, do Przedszkola może wejść 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5 m, z osłoną na usta i nos. Maseczki, choć nie chronią w 100% przed zakażeniem, to znacząco zmniejszają to ryzyko. Przed wejściem do podmiotu osoby dorosłe zobowiązane są zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu. Do przedszkola mogą być przyprowadzane TYLKO ZDROWE DZIECI (bez jakichkolwiek objawów chorobowych). W przypadku stwierdzenia przez osoby dyżurujące w szatni, że u dziecka występują symptomy chorobowe (katar, kaszel, podwyższona temperatura), dziecko nie będzie przyjęte do placówki. Rekomenduje się zakaz przynoszenia przez dziecko do przedszkola zabawek.

KONTAKT Z PRZEDSZKOLEM

Szanowni Rodzice – w ważnych sprawach możecie kontaktować się z nami pod adresem email: p29@oswiata.tychy.pl lub pod numerem telefonu  32/217 55 26.


OPŁATY ZA ŻYWIENIE DZIECI I POBYT W PRZEDSZKOLU

Szanowni Rodzice. Od dnia 1.04.2021 r. opłata za żywienie dzieci w Przedszkolu wynosi 9 zł przy trzech posiłkach, w tym: śniadanie 2 zł, obiad 5 zł, podwieczorek 2 zł. Wysokość opłat za żywienie dzieci ustalono w porozumieniu z organem prowadzącym. Przedszkole, w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatnenauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach 8.30 – 13.30 dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  6 lat. Natomiast dzieci w wieku 6 lat, które są objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym i dzieci odroczone od spełniania obowiązku szkolnego mają zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach 6.00-17.00. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki podlega opłatom w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne wychowanie przedszkolne. Opłaty za żywienie dzieci i ich pobyt w Przedszkolu należy uregulować w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy Przedszkola:

23 1240 1330 1111 0010 6084 1712

na podstawie pisemnej informacji o wysokości opłat przekazanej rodzicom/opiekunom prawnym do 5 dni po zakończeniu danego miesiąca w tzw. „pasku opłat”.  

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE ONLINE 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie. Informujemy o uruchomieniu możliwości wykonywania opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz za obiady (stołówki w szkole) w systemie Wizja Net. Krajowa Izba Rozliczeniowa we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji wdrożyła moduł obsługi płatności online dostępny dla klientów jednostek administracji publicznej, pozwalający na opłacenie przez Internet m.in. opłat, o których mowa powyżej. Płatności są realizowane w systemie szybkich płatności internetowych Paybynet, który umożliwia bezpośrednie przesyłanie środków z konta bankowego klienta na rachunek urzędu. Paybynet jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów. Od klienta (rodzica/opiekuna) pobierana jest jednorazowo prowizja w wysokości 0,59 zł. Informacja o doliczeniu prowizji jest wyświetlana w momencie przekierowania na stronę płatności online, przed wyborem banku. Płatności można nadal dokonywać w dotychczasowy sposób, tj. przelewem na konto nr: 23 1240 1330 1111 0010 6084 1712, w terminie do 15-tego każdego miesiąca.  

PROJEKTY UNIJNE!

Uczestniczyliśmy w projekcie: „Projekt Dobre przedszkole na dobry start – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach”

„DOBRE PRZEDSZKOLE NA DOBRY START – WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W TYSKICH PRZEDSZKOLACH”
projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT. W programie przedszkole uczestniczyło w latach 2018 – 2020. Zajęcia specjalistyczne kontynuowane są do nadal.

STRONA BIP 

http://przedszkole29.bip.tychy.edu.pl/

e-meil: przedszkole29.bip.tychy.edu.pl@wp.pl 


STRONA TYSKI PORTAL OŚWIATOWY 

https://www.oswiata.tychy.pl/miejskie-centrum-oswiaty.html

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Strony.