Statut


Podstawą działalności Przedszkola Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach jest Statut. To podstawowy akt prawny placówki, opracowany zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, Kartą Nauczyciela i Rozporządzeniami MEN, regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Przedszkola. Statut określa wewnętrzną organizację, cele istnienia, tryb działania Przedszkola.