Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2018/2019

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

21.02.-07.03.2018 r.

        Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy wypełnić elektroniczny formularz na stronie https://przedszkola-tychy.nabory.pl lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który można wydrukować z wyżej wymienionej strony internetowej, ze strony www.mco.tychy.pl lub pobrać w przedszkolu. Można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 21 lutego do 07 marca 2018 r.

 

Godziny pracy sekretariatu w okresie rekrutacji :

Od 21.02-06.03.2018    7:30-15:30

 07.03.2018          7:30-15:00

WAŻNE TERMINY:

 

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami

21 luty 2018 r.  – 07 marca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

16 marca 2018 r.
do godz. 09.00

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) wszystkich kandydatów  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia . (PODPISANIE UMOWY)

16 – 21 marca 2018 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

22 marca 2018 r .
do godz. 15.00

PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

 

  • Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać  klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

 

  • Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączanych do niniejszego wniosku, potwierdzających spełnianie  zaznaczonych kryteriów.

 

  • Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może również zwrócić się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o weryfikację spełniania kryteriów ustawowych nr 1 i  6 poprzez udostępnienie informacji z bazy danych MOPS lub w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

 

  • W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów oraz w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez MOPS przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.