Rekrutacja do Przedszkola - dyżur wakacyjny

Wakacje rekrutacja 2018. O przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny w roku szkolnym 2017/2018 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Tychy obecnie uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy. Jeżeli w przedszkolach pełniących dyżur w okresie wakacji pozostaną wolne miejsca mogą być na nie przyjęte również dzieci, które w obecnym roku szkolnym nie uczęszczają do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym należy w terminie 7 maja – 16 maja 2018 r. wypełnić i złożyć w przedszkolu wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce po uruchomieniu rekrutacji. Można wybrać maksymalnie 2 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Ze względu na brak wspomagania rekrutacji systemem elektronicznym wniosek wypełniony i podpisany wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 7 maja do 16 maja 2018 r., a kserokopię tego wniosku z potwierdzeniem jego przyjęcia przez placówkę pierwszego wyboru należy dostarczyć do drugiego wymienionego we wniosku przedszkola (bez załączników). INFORMACJE DODATKOWE: W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec, sierpień 2018 r. przedszkola dysponują zmniejszoną liczbą miejsc (ze względu na obowiązek udzielania pracownikom urlopu) i pracują według ustalonego „Harmonogramu pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym 2018 r.” Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola reguluje Uchwała nr XLVI/755/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. DO POBRANIA: WNIOSEK OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających spełnienie okoliczności zawartych w oświadczeniu dołączonym do niniejszego wniosku.