Koncepcja


          Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach powstało w 1980 roku i wówczas nosiło Nr 31. Jako placówka integracyjna rozpoczęło działalność we wrześniu 2002 roku. Przedszkole mieści się w centrum miasta z dala od głównych ulic i posiada dogodny dojazd siecią publiczną (autobus, trolejbus) i samochodową. Placówka znajduje się w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku z podjazdem dla dzieci niepełnosprawnych, dużym przestronnym ogrodem z placem zabaw, a także specjalistycznymi gabinetami do pracy korekcyjno - kompensacyjnej i terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyposażonym w niezbędne do pracy środki dydaktyczne. Przedszkole czynne jest w godz. 6.00 - 17.00. z całodziennym wyżywieniem: śniadanie, obiad i podwieczorek oraz dodatkowymi posiłkami i napojami dla dzieci przychodzących wcześnie rano i przebywających do późnych godzin popołudniowych. Przedszkole dostosowuje posiłki do indywidualnej diety dla dzieci o takich potrzebach. Wyposażenie Przedszkola zapewnia bezpieczeństwo i higienę dzieciom korzystającym z placówki. W ostatnich latach placówka pozyskała ze środków Unii i za pośrednictwem MEN bardzo bogate pomoce do zajęć metodą M. Montessori, zajęć logopedycznych i ruchowych oraz dzięki współpracy z Urzędem Miasta Tychy w ramach Inicjatyw Lokalnych - bogate wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Placówka nadal pozyskuje środki aby wzbogacać bazę. W 2008 roku obiekt przeszedł generalny remont. W 2009 roku stworzono multimedialną salę projekcyjną do zajęć z dziećmi. W placówce funkcjonują oddziały masowe, integracyjne. Oddziały masowe liczą do 25 dzieci, oddziały integracyjne do 20 dzieci, w tym do 5 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kadra pedagogiczna, to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach pedagogicznych, często o kilku specjalnościach. Należą do nich: nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczyciele specjaliści: oligofrenopedagodzy, surdopedagog, logopeda, psycholog, terapeuci. Przedszkole zapewnia swoim podopiecznym dobre i bezpieczne warunki dla wszechstronnego rozwoju, zdobywania różnorodnych umiejętności i osiągania sukcesów. Stwarza dzieciom możliwości wyboru ofert zabaw i zajęć, stawia wyzwania na miarę ich możliwości, promuje kreatywność dziecka. Jest otwarte na potrzeby społeczności przedszkolnej. Oferuje przedszkolakom atrakcyjne zajęcia i zabawy w obszarach: językowym, matematycznym, muzycznym, wokalnym, tanecznym, teatralnym, sportowym, przyrodniczo - ekologicznym, technicznym, społeczno - kulturalnym. Organizuje wychowanie rodzinne i obywatelskie, uczy bezpiecznych zachowań i poszanowania wzajemnych praw, wspomaga i wspiera rozwój wychowanków, przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, realizuje szeroko pojętą działalność integracyjną i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, stwarza możliwości do konsultacji pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych dla dzieci i rodziców na terenie Przedszkola. Dzięki integracji wzajemne korzyści odnoszą dzieci zdrowe i niepełnosprawne ucząc się tolerancji, wrażliwości i wzajemnej pomocy. Przedszkole oferuje bezpłatne zajęcia dodatkowe w formie zajęć języka angielskiego, zajęć ruchowo - tanecznych, zajęć w ramach kółka plastycznego, literackiego, sportowego i zajęcia z religii. Przygotowuje dzieci do występów tanecznych, wokalnych i teatralnych w przedstawieniach zimowych "Zimowe Impresje" prezentowanych w Teatrze Małym w Tychach w ramach Przeglądów Inscenizacji oraz w Wiosennych Prezentacjach Artystycznych. W procesie dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym Przedszkole wykorzystuje programy edukacyjne, ogólnopolskie i międzynarodowe, zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci i oczekiwaniami rodziców, m.in. takie jak: Program wychowania przedszkolnego Przedszkola Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach (do którego włączono treści z programów autorskich: Globalna strategia dotycząca diety, aktywności fizycznej, zdrowia i bhp, Zdrowy styl życia), a także programy dodatkowe: Indywidualne programy do zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Indywidualne programy zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, międzynarodowy program przeciwdziałania przemocy Przyjaciele Zippiego, program autorski Metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne, Program do nauki katechezy, Program języka angielskiego, program "Dzieciństwo bez przemocy", "Zły Dotyk" - w ramach ogólnopolskiej kampanii przeciwdziałania używaniu siły i przemocy wobec dzieci. Tradycją Przedszkola jest otwarta współpraca z rodzicami, którzy uczestniczą w "życiu Przedszkola", Festynach Rodzinnych organizowanych na terenie ogrodu przedszkolnego, uroczystościach i spotkaniach okolicznościowych, wycieczkach, zajęciach. Propozycje rodziców w zakresie organizacji wychowania i opieki są uwzględniane w planowaniu procesu dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczego. Rodzice są współgospodarzami placówki, wspierają jej zarządzanie zgodnie ze Statutem i na bieżąco są informowani o postępach rozwojowych swoich pociech. Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami społecznymi. Placówka jest otwarta na wdrażanie nowatorstwa pedagogicznego, ustawiczne doskonalenie metod i form pracy, wnikliwe badanie oczekiwań podmiotów Przedszkola - jako wnioski do modyfikacji dalszej działalności. Priorytetem świadczonych usług jest zadowolenie dzieci i rodziców.