Kadra przedszkola


 

          W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i personel administracyjno - obsługowy.

 

Nauczyciele, to: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagodzy, surdopedagog, logopeda, psycholog.

 

Personel administracyjny, to: intendent i pomoc administracyjna.

 

Personel obsługowy to: pomoc nauczyciela, kucharka, pomoc kuchenna, woźna/dozorca, konserwator.