Grupy starsze


Aneks 2 

do progr. wych. przedszk

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPACH STARSZYCH

Przedszkola Nr 29  z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

6.00-8.30  

I Ranek - początek dnia, zajęcia poranne - formy aktywności dzieci w ramach realizacji podstawy programowej, w czasie wykraczającym poza bezpłatny wymiar (w ramach opłaty godzinowej nie wyższej niż 1 zł; z wyjątkiem bezpłatnych zajęć, takich jak: nauka religii, pomoc psychologiczno – pedagogiczna, rewalidacja, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju), w tym:

      Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne, słuchanie bajek, działalność dowolna w kącikach zainteresowań, zabawy dowolnie wybraną zabawką, zabawy konstrukcyjno - manipulacyjne, zabawy plastyczne, tematyczne, ruchowe, taneczne,  zabawy zespołowe, samorzutne, zabawy na dywanie i przy stolikach: klocki, układanki, rebusy, krzyżówki, domina, puzzle, gry planszowe, rysowanie, malowanie, słuchanie literatury, zabawy i gry językowe, ćwiczenia ortofoniczne, prowadzenie obserwacji, zajęcia w ramach wspierania i wspomagania rozwoju dziecka, praca z dzieckiem zdolnym, udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia w kółkach zainteresowań, inne zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeb i możliwości rozwojowe dzieci, bezpłatne zajęcia  dodatkowe na życzenie rodziców, takie jak: religia (w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych w tygodniu). 

8.30 – 13.30

II Realizacja podstawy programowej w ramach bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie, z uwzględnieniem indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci, tym:

8.30-9.30  1) 8.30 – 9.00 –  swobodne zabawy (0,5h z 1/5): wg inwencji dzieci w kącikach zabaw, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjno - manipulacyjne, plastyczne, rysowanie, kolorowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie, zabawy klockami, zabawy ruchowe, inscenizacyjne, taneczno - rytmiczne, ze śpiewem, pląsy, gry planszowe, układanki, puzzle, inne wg wyboru dzieci, ćwiczenia poranne, 2) 9.00 – 9.30 – czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, inne (0,5h z 2/5 czas odpowiednio do potrzeb): czynności porządkowe w sali po skończonych zabawach, zabiegi higieniczne i samoobsługowe przed śniadaniem, śniadanie, zabiegi higieniczne i samoobsługowe po śniadaniu.

9.30–10.30 – zajęcia dydaktyczne (1h z 1/5 co najmniej jedną piątą czasu): pierwsze zajęcie dydaktyczne, zabawa ruchowa, drugie zajęcie dydaktyczne (po zestawie ćwiczeń gimnastycznych zabawy ruchowej nie organizuje się),

10.30–11.30 – pobyt w ogrodzie, na boisku, w parku, ... (1h z 1/5): gry i zabawy ruchowe, sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, spacery, wycieczki piesze, zabawy badawcze, ...

11.30–12.30 -  czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, inne (1h z 2/5 czas odpowiednio do potrzeb): zabiegi higieniczne i samoobsługowe po powrocie z pobytu na powietrzu, czynności porządkowe w sali związane z przygotowaniem do obiadu, zabiegi higieniczne i samoobsługowe przed obiadem, nakrywanie do stołu z pomocą nauczyciela, obiad, stosowanie wprowadzonych zasad podczas spożywania posiłku, zabiegi higieniczne, samoobsługowe i porządkowe po obiedzie.

12.30–13.30 1) 12.30 - 13.00 – dalsze czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne (0,5h z 2/5 czas odpowiednio do potrzeb), utrwalanie wiedzy, słuchanie bajek, zabawy ruchowe, taneczne, zabawy w kącikach zabaw, na dywanie i przy stolikach wg wyboru dzieci, prowadzenie diagnozy przedszkolnej w zakresie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, prowadzenie obserwacji, zajęcia wspierające i wspomagające rozwój dzieci, inne zajęcia opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne, wg potrzeb, 2) 13.00 – 13.30 -  swobodne zabawy (0,5h z 1/5): wg inwencji dzieci w kącikach zabaw, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjno - manipulacyjne, plastyczne, rysowanie, kolorowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie, zabawy klockami, zabawy ruchowe, inscenizacyjne, taneczno - rytmiczne, ze śpiewem, pląsy, gry planszowe, układanki, puzzle, inne wg wyboru dzieci.

W godz. 8.30 – 13.30 odbywają się także zajęcia w ramach wspierania i wspomagania rozwoju dziecka, praca z dzieckiem zdolnym, udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia w ramach przygotowania dzieci do posługiwania się  językiem obcym nowożytnym.

1)co najmniej 1/5 na swobodną zabawę, 2)co najmniej 1/5 w ogrodzie, 3)co najmniej 1/5 czasu na zajęcia dydaktyczne 4)pozostały czas 2/5  czas odpowiednio do potrzeb na czynności opiekuńczo-samoobsługowe, organizacyjne, inne.

13.30 – 17.00

III Popołudnie – zajęcia popołudniowe - formy aktywności dzieci  - w ramach realizacji  podstawy programowej, w czasie wykraczającym poza bezpłatny wymiar (w ramach opłaty godzinowej nie wyższej niż 1 zł; z wyjątkiem bezpłatnych zajęć, takich jak: nauka religii, pomoc psychologiczno – pedagogiczna, rewalidacja, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju), w tym: 

     Zabawy dowolne, zajęcia w kółkach zainteresowań, inne zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci, bezpłatne zajęcia dodatkowe na  życzenie rodziców, takie jak: religia (w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych w tygodniu), prowadzenie obserwacji, zajęcia w ramach wspierania i wspomagania rozwoju dziecka, praca z dzieckiem zdolnym, udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, przygotowanie do podwieczorku – czynności porządkowe w sali, higieniczne i samoobsługowe przed podwieczorkiem, podwieczorek ( 14.00 ), zabiegi higieniczne i samoobsługowe po podwieczorku, słuchanie literatury, zabawy słowne, zabawy tematyczne i samorzutne, gry i zabawy dydaktyczne, układanki, zagadki, krzyżówki, rebusy, domina, gry planszowe, zajęcia w sali projekcyjnej, ćwiczenia grafomotoryczne, lepienie z plasteliny, modelowanie, rysowanie, malowanie, zabawy i gry ruchowe, zabawy kołowe ze śpiewem, zespołowe, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjno - manipulacyjne, zabawy klockami, słuchanie literatury, śpiew, wyliczanki, rymowanki, zabawy inscenizacyjne, muzyczno – taneczne, zabawy wg inwencji dzieci na dywanie i przy stolikach, porządkowanie kącików zabaw, rozchodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami.

Sprawdzanie frekwencji dzieci odbywa się poprzez zaznaczenie w dzienniku zajęć godziny przyjścia i wyjścia dziecka.

Godziny wydawania posiłków:   9.15 – śniadanie, 12.00 – obiad, 14.00 – podwieczorek.

 

Opracowała: mgr D. Waszak