Strona główna


 Zasady rekrutacji na okres wakacyjny w 2020 r. w okresie epidemii wirusa SARS-COV-2

do Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

O przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny w okresie epidemii - miesiące lipiec i sierpień 2020 roku mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Tychy. Mając na uwadze ograniczoną liczbę miejsc w placówkach przedszkolnych wynikającą z wprowadzonego reżimu sanitarnego, w pierwszej kolejności do przedszkoli działających w okresie wakacyjnym będą przyjmowane dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2019-2020 do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Tychy. Rekrutacja na okres wakacyjny prowadzona będzie od 01 czerwca do 08 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.  Wniosek można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub z Strony Internetowej Przedszkola albo pobrać w dowolnej placówce biorącej udział w rekrutacji. Maksymalnie można we wniosku wybrać 2  placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Ze względu na brak wspomagania rekrutacji systemem elektronicznym wniosek wypełniony i podpisany wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza). Wniosek można też wrzucić do skrzynki pocztowej Przedszkola. W przypadku wskazania drugiego przedszkola, kserokopię tego wniosku należy dostarczyć do drugiego wymienionego we wniosku przedszkola (w wyznaczonym przez placówkę miejscu bez załączników). Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach pracuje w miesiącu sierpień 2020 r. Więcej informacji w zakładce „Rekrutacja”.

  


Wznowienie pracy Przedszkola od 25.05.2020 r.

Uruchomienie działalności Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach podyktowane jest udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem tym rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Uwzględniając rekomendacje MEN oraz wytyczne przeciwepidemiczne GIS w sytuacji zapobiegania i zwalczania COVID-19, przeliczając powierzchnię i możliwości kadrowe – przedszkole dysponuje maksymalnie 38 miejscami dla dzieci (liczba miejsc może ulec zmniejszeniu, np. ze względu na zachorowania personelu lub inne sytuacje losowe). Wniosek o wznowienie opieki dla dziecka należy pobrać z zakładki „Ważne ogłoszenia dla Rodziców”, wypełnić i dostarczyć do placówki w formie papierowej z podpisem obojga rodziców do dnia 20.05.2020 r. w godz. 7.00 - 16.00. 


Zapraszamy!

„Dzieci uczą rodziców" – Akcja pod Honorowym Patronatem MEN, https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/   


Drodzy Rodzice!

W związku z zawieszeniem zajęć opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych prosimy w sprawach ważnych kontaktować się pod adresem e-meilowym: p29@oswiata.tychy.pl


Witamy serdecznie na Stronie Internetowej Przedszkola Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul. Hubala 7 i dziękujemy, że zechcieli Państwo poświęcić czas na spotkanie z nami.

Przedszkole działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;

- Statutu Przedszkola Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miasto Tychy. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Informujemy, że Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 17.00. W przedszkolu funkcjonuje 7 grup, w tym 5 grup integracyjnych. Grupy ogólnodostępne liczą do 25 dzieci, a grupy integracyjne do 20 dzieci. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci w wieku 2,5 roku życia, w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Przedszkole zapewnia wychowankom 3 posiłki dziennie i dostosowuje dietę do potrzeb żywieniowych dzieci. Posiłki serwowane są w następujących godzinach:

- śniadanie: 9.00

- obiad: 12.00

- podwieczorek: 14.00

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymirze 5 godzin dziennie, w godzinach 8.30 - 13.30, dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Natomiast dzieci, w wieku 6 lat, które są objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym i dzieci odroczone od spełniania obowiązku szkolnego mają zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach 6.00 - 17.00. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki podlega opłatom w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne wychowanie przedszkolne. Opłaty za żywienie i świadczenia Przedszkola należy uiszczać do 15 - tego dnia każdego miesiąca na konto Przedszkola: 23 1240 1330 1111 0010 6084 1712 

Więcej informacji o Przedszkolu znajduje się w zakładce "Oferta Przedszkola". 


 

 Projekty Unijne!

 

 

Uczestniczymy w projekcie:

 

 

"Projekt Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci

 

z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach"

INFORMACJA O TERMINIE REKRUTACJI
DO PROJEKTU

„DOBRE PRZEDSZKOLE NA DOBRY START – WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W TYSKICH PRZEDSZKOLACH”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

 

Zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu realizacji projektu „Dobre przedszkole na dobry start – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach”, realizator Projektu tj.  Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, informuje,
iż od dnia 20 czerwca 2018 r. do dnia 6 lipca 2018 r. trwa rekrutacja do Projektu.

Szczegóły u Dyrektora Przedszkola. Serdecznie Zapraszamy.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami rekrutacyjnymi. Poniżej Dokumenty Projektowe. 

Dokumenty należy złożyć do Dyrektora Przedszkola do dnia 6 lipca 2018 r.

Więcej informacji: 

Zapraszamy do zakładki: Kącik dla Rodziców -

"Projekt Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szns edukacyjnych i rozwojowych dzieci

z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" 


  

 Strona BIP -  http://przedszkole29.bip.tychy.edu.pl/

e-meil: przedszkole29.bip.tychy.edu.pl@wp.pl 


 

Informujemy o Stronie Internetowej Tyskiego Portalu Oświatowego: 

http://www.oswiata.tychy.pl/aktualnosci.html

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Strony.  


 

AKCJE, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY: