Strona główna

 

Witamy serdecznie na Stronie Internetowej Przedszkola Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul. Hubala 7 i dziękujemy, że zechcieli Państwo poświęcić czas na spotkanie z nami.

Przedszkole działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;

- Statutu Przedszkola Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miasto Tychy. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Informujemy, że Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 17.00. W przedszkolu funkcjonuje 7 grup, w tym 5 grup integracyjnych. Grupy ogólnodostępne liczą do 25 dzieci, a grupy integracyjne do 20 dzieci. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci w wieku 2,5 roku życia, w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Przedszkole zapewnia wychowankom 3 posiłki dziennie i dostosowuje dietę do potrzeb żywieniowych dzieci. Posiłki serwowane są w następujących godzinach:

- śniadanie: 9.00

- obiad: 12.00

- podwieczorek: 14.00

Koszt posiłków wynosi - śniadanie: 1,75 zł, obiad: 3,50 zł, podwieczorek: 1,75 zł.

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymirze 5 godzin dziennie, w godzinach 8.30 - 13.30, dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Natomiast dzieci, w wieku 6 lat, które są objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym i dzieci odroczone od spełniania obowiązku szkolnego mają zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach 6.00 - 17.00. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki podlega opłatom w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne wychowanie przedszkolne. Opłaty za żywienie i świadczenia Przedszkola należy uiszczać do 15 - tego dnia każdego miesiąca na konto Przedszkola: 23 1240 1330 1111 0010 6084 1712 

Więcej informacji o Przedszkolu znajduje się w zakładce "Oferta Przedszkola". 


 

 Projekty Unijne!

 

 

Uczestniczymy w projekcie:

 

 

"Projekt Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci

 

z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach"

INFORMACJA O TERMINIE REKRUTACJI
DO PROJEKTU

„DOBRE PRZEDSZKOLE NA DOBRY START – WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W TYSKICH PRZEDSZKOLACH”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

 

Zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu realizacji projektu „Dobre przedszkole na dobry start – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach”, realizator Projektu tj.  Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, informuje,
iż od dnia 20 czerwca 2018 r. do dnia 6 lipca 2018 r. trwa rekrutacja do Projektu.

Szczegóły u Dyrektora Przedszkola. Serdecznie Zapraszamy.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami rekrutacyjnymi. Poniżej Dokumenty Projektowe. 

Dokumenty należy złożyć do Dyrektora Przedszkola do dnia 6 lipca 2018 r.

Więcej informacji: 

Zapraszamy do zakładki: Kącik dla Rodziców -

"Projekt Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szns edukacyjnych i rozwojowych dzieci

z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" 


  

 Strona BIP -  http://przedszkole29.bip.tychy.edu.pl/

 


 

Informujemy o Stronie Internetowej Tyskiego Portalu Oświatowego: 

http://www.oswiata.tychy.pl/aktualnosci.html

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Strony.  


 

AKCJE, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY: