Strona główna

 


Witamy serdecznie na Stronie Internetowej Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul. Hubala 7 i dziękujemy, że zechcieli Państwo poświęcić czas na spotkanie z nami. Przedszkole działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i rozporządzeń oraz Statutu Przedszkola. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miasta Tychy - Miejskie Centrum Oświaty. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty. Informujemy, że Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 17.00. W Przedszkolu funkcjonuje 7 grup, w tym 5 grup integracyjnych. Grupy ogólnodostępne liczą do 25 dzieci, a grupy integracyjne do 20 dzieci. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci w wieku 2,5 roku życia, w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Przedszkole zapewnia wychowankom 3 posiłki dziennie i dostosowuje dietę do potrzeb żywieniowych dzieci. Posiłki serwowane są w następujących godzinach: śniadanie: 9.00, obiad: 12.00, podwieczorek: 14.00. Przedszkole zapewnia każdemu wychowankowi bardzo dobre warunki rozwoju, zdobycie różnorodnych umiejętności i osiąganie sukcesów w toku realizacji procesu opieki, wychowania i nauczania, wspiera wielokierunkową aktywność dziecka, tworzy optymalne warunki do samodzielnej dziecięcej ekspresji świata, swobodnej zabawy i odpoczynku, nauki przez zabawę; wzmacnia poczucie wartości i tożsamości, indywidualność, oryginalność oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

Szanowni Rodzice - w ważnych sprawach

możecie kontaktować się z nami

pod adresem email: p29@oswiata.tychy.pl

lub pod numerem telefonu 32/217 55 26

 

Więcej informacji o Przedszkolu znajduje się w zakładce "Oferta Przedszkola". 


OPŁATY ZA ŻYWIENIE DZIECI I POBYT W PRZEDSZKOLU

Szanowni Rodzice. Od dnia 1.06.2020 r. opłata za żywienie dzieci w Przedszkolu wynosi 10 zł przy trzech posiłkach, w tym: śniadanie 2,50 zł, obiad 5 zł, podwieczorek 2,50 zł. Wysokość opłat za żywienie dzieci ustalono w porozumieniu z organem prowadzącym. Przedszkole, w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach 8.30 - 13.30 dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  6 lat. Natomiast dzieci w wieku 6 lat, które są objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym i dzieci odroczone od spełniania obowiązku szkolnego mają zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach 6.00-17.00. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki podlega opłatom w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne wychowanie przedszkolne. Opłaty za żywienie dzieci i ich pobyt w Przedszkolu należy uregulować w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy Przedszkola:

23 1240 1330 1111 0010 6084 1712

na podstawie pisemnej informacji o wysokości opłat przekazanej rodzicom/opiekunom prawnym do 5 dni po zakończeniu danego miesiąca w tzw. „pasku opłat”. 


Zapraszamy

"Dzieci uczą rodziców" - Akcja pod Honorowym Patronatem MEN

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

 


 

 

 Projekty Unijne!

 

 

 

Uczestniczymy w projekcie:

 

 

 

"Projekt Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci

 

z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach"

INFORMACJA O TERMINIE REKRUTACJI
DO PROJEKTU

„DOBRE PRZEDSZKOLE NA DOBRY START – WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W TYSKICH PRZEDSZKOLACH”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

 

Zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu realizacji projektu „Dobre przedszkole na dobry start – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach”, realizator Projektu tj.  Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, informuje,
iż od dnia 20 czerwca 2018 r. do dnia 6 lipca 2018 r. trwa rekrutacja do Projektu.

Szczegóły u Dyrektora Przedszkola. Serdecznie Zapraszamy.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami rekrutacyjnymi. Poniżej Dokumenty Projektowe. 

Dokumenty należy złożyć do Dyrektora Przedszkola do dnia 6 lipca 2018 r.

 

Więcej informacji: 

 

Zapraszamy do zakładki: Kącik dla Rodziców -

 

"Projekt Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szns edukacyjnych i rozwojowych dzieci

z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" 


  

 Strona BIP -  http://przedszkole29.bip.tychy.edu.pl/

e-meil: przedszkole29.bip.tychy.edu.pl@wp.pl 


 

Informujemy o Stronie Internetowej Tyskiego Portalu Oświatowego: 

 

http://www.oswiata.tychy.pl/aktualnosci.html

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Strony.  


 

AKCJE, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY: