Strona główna

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W  SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

(podpisywanie woli uczestnictwa)

DRODZY  RODZICE!!!

W związku z przedłużeniem terminu zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w  szkołach i placówkach oświatowych do dnia 10 kwietnia 2020 r., informujemy, że w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2020/2021 zmianie ulega termin i sposób potwierdzania przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola woli uczęszczania.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050/89/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/7/2020 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Potwierdzanie woli uczęszczania do placówki przez rodzica kandydata zakwalifikowanego

(elektronicznie w systemie NABO lub w postaci podpisanego oświadczenia przesłanego na adres e-mailowy placówki)

30 marca – 2 kwietnia  2020 r.

do godz.15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 poprzez publikację na stronie internetowej placówki lub będzie można uzyskać informacje wysyłając zapytanie mailowo na adres konkretnego przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

 

Należy pobrać druk potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 (druk dla przedszkola, a nie dla oddziału szkolno – przedszkolnego) ze strony mco tychy rekrutacja 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

 ZMIANA ORGANIZACJI FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

 Szanowni Rodzice. Informuję, że w związku z ogłoszeniem stanu epidemii Przedszkole czasowo ogranicza funkcjonowanie i zmienia sposób i tryb realizacji zadań. W okresie 25.03. - 10.04.2020 r. Przedszkole jest nieczynne, a realizacja zadań jednostki odbywać się będzie na odległość. Zachęcam Państwa do korzystania z propozycji zajęć - zabaw z dzieckiem w domu, przygotowywanych przez nauczycieli na każdy dzień tygodnia. Materiały dostępne są w zakładce "Nauczanie zdalne" znajdującej się na niniejszej stronie. Materiały będą umieszczane codziennie na dany tydzień, a po zakończeniu danego tygodnia będą usuwane. Przekazuję także dla chętnych rodziców propozycję zabaw o charakterze religijnym w zakładce "Religia" oraz za pośrednictwem strony https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/zdalne-lekcje-religii. Dodatkowo możecie Państwo skorzystać z propozycji zabaw dostępnych na stronach https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje, Zintegrowana Platforma Edukacyjna www.epodreczniki.pl, propozycji prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii. W czasie realizacji zadań na odległość możecie Państwo kontaktować się bezpośrednio z nauczycielami pod adresami email nauczycieli grup, które znajdziecie Państwo w zakładce swojej grupy "Informacje dla Rodziców"

Życzę miłego czasu w domu.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

2. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 492)

3. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491).

 

Danuta Waszak - Dyrektor Przedszkola

nr 29 z Oddz. Integr. w Tychach


 

Rodzicu, jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na Stronie Internetowej ZUS. Przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny. Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz. Często myj ręce przy użyciu mydła i wody Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Śledź komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Osoby powracające z regionów zagrożonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stacje sanitarno - epdemiologiczne lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno - zakaźnego. Więcej informacji na gov.pl/koronawirus

Infolinia NFZ 800 190 590

Więcej informacji poniżej w zakładkach: Koronawirus, Ważne ogłoszenia dla Rodziców, Kącik dla Rodziców 

W zakładce Grupy ("Iskierki", "Krasnale", "Mandarynki", "Pszczółki", "Tygryski", "Żabki", "Biedronki") zamieszczono propozycje zajęć dla dzieci na okres 16.03. - 25.03.


Drodzy Rodzice!

 

W związku z zawieszeniem zajęć opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych prosimy w sprawach ważnych kontaktować się pod adresem e-meilowym: p29@oswiata.tychy.pl

 


MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

 

Miejska Biblioteka Publiczna i jej oddziały zostaje zamknięta w okresie: 12.03. - 25.03.2020 r.. Więcej informacji  DYŻUR TELEFONICZNY TYLKO W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ (MEDIATECE) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00, Wypożyczlnia 32 227 56 02, 32 438 04 60), Dział Muzyczny i Książki Mówionej 32 438 04 75, Dział dla dzieci 32 227 83 11, 32 438 04 65.

 


 

Witamy serdecznie na Stronie Internetowej Przedszkola Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul. Hubala 7 i dziękujemy, że zechcieli Państwo poświęcić czas na spotkanie z nami.

Przedszkole działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;

- Statutu Przedszkola Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miasto Tychy. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Informujemy, że Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 17.00. W przedszkolu funkcjonuje 7 grup, w tym 5 grup integracyjnych. Grupy ogólnodostępne liczą do 25 dzieci, a grupy integracyjne do 20 dzieci. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci w wieku 2,5 roku życia, w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Przedszkole zapewnia wychowankom 3 posiłki dziennie i dostosowuje dietę do potrzeb żywieniowych dzieci. Posiłki serwowane są w następujących godzinach:

- śniadanie: 9.00

- obiad: 12.00

- podwieczorek: 14.00

Koszt posiłków wynosi - śniadanie: 1,75 zł, obiad: 3,50 zł, podwieczorek: 1,75 zł.

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymirze 5 godzin dziennie, w godzinach 8.30 - 13.30, dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Natomiast dzieci, w wieku 6 lat, które są objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym i dzieci odroczone od spełniania obowiązku szkolnego mają zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach 6.00 - 17.00. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki podlega opłatom w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne wychowanie przedszkolne. Opłaty za żywienie i świadczenia Przedszkola należy uiszczać do 15 - tego dnia każdego miesiąca na konto Przedszkola: 23 1240 1330 1111 0010 6084 1712 

Więcej informacji o Przedszkolu znajduje się w zakładce "Oferta Przedszkola". 


 

 Projekty Unijne!

 

 

Uczestniczymy w projekcie:

 

 

"Projekt Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci

 

z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach"

INFORMACJA O TERMINIE REKRUTACJI
DO PROJEKTU

„DOBRE PRZEDSZKOLE NA DOBRY START – WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W TYSKICH PRZEDSZKOLACH”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

 

Zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu realizacji projektu „Dobre przedszkole na dobry start – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach”, realizator Projektu tj.  Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, informuje,
iż od dnia 20 czerwca 2018 r. do dnia 6 lipca 2018 r. trwa rekrutacja do Projektu.

Szczegóły u Dyrektora Przedszkola. Serdecznie Zapraszamy.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami rekrutacyjnymi. Poniżej Dokumenty Projektowe. 

Dokumenty należy złożyć do Dyrektora Przedszkola do dnia 6 lipca 2018 r.

Więcej informacji: 

Zapraszamy do zakładki: Kącik dla Rodziców -

"Projekt Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szns edukacyjnych i rozwojowych dzieci

z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" 


  

 Strona BIP -  http://przedszkole29.bip.tychy.edu.pl/

e-meil: przedszkole29.bip.tychy.edu.pl@wp.pl 


 

Informujemy o Stronie Internetowej Tyskiego Portalu Oświatowego: 

http://www.oswiata.tychy.pl/aktualnosci.html

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Strony.  


 

AKCJE, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY: