Strona główna

 


Od dnia 29.03.2021 r., zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek (…, poz. 561) zawiesza się częściowo funkcjonowanie Przedszkola. Nie zawiesza się zajęć na wniosek rodziców dzieci: posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania ratownictwa medycznego, realizujących zadania publiczne przeciwdziałające COVID-19, pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,  wykonujących działania ratownicze, zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej, którzy realizują zadania w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, zatrudnionych w ogrzewalniach i noclegowniach, zatrudnionych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, zatrudnionych w formach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty obejmujących (przedszkola i szkoły specjalne, integracyjne, placówki oświatowo – wychowawcze, placówko oświatowo – wychowawcze, kształcenia ustawicznego, artystyczne poradnie ppp, … - art. 2 ustawy – prawo oświatowe).

 

Materiały z zajęć będą zamieszczane w zakładkach poszczególnych grup - Nauczanie zdalne 29.03. - 16.04.2021.

W przypadku pojawienia się problemów technicznych prosimy o korzystanie z dotychczas zamieszczonych materiałów.

Za utrudnienia Przepraszamy


Opłaty za żywienie

Od dnia 1.04.2021 r. ulegają obniżeniu opłaty za żywienie dzieci z kwoty 10 zł do kwoty 9 zł przy trzech posiłkach dziennie. W skład stawiki żywieniowej w kwocie 9 zł wchodzą: śniadanie 2 zł, obiad 5 zł, podwieczorek 2 zł.


 

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za okazanie nam zrozumienia w sprawie dużej absencji nauczycieli spowodowanej reakcją na szczepienia i pozostawienie, w miarę możliwości dzieci w domach w dniu 5.03.2021 r. (pt). Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni, że mogliśmy na Was liczyć. 

Z wyrazami szacunku – Dyrektor i Pracownicy Przedszkola.


 

Szanowni Rodzice!

 

W związku z dużą ilością zwolnień lekarskich u nauczycieli spowodowaną reakcją po szczepieniu zwracamy się z prośbą o pozostawienie, w miarę możliwości dzieci w domu w dniu 05.03.2021 r. (piątek). Prosimy o wyrozumiałość.

  


„WIRUSOOCHRONA”, ,,Stop COVID-19" to wojewódzkie akcje informacyjno – edukacyjne, w których uczestniczy nasze Przedszkole. Celem akcji jest promowanie zasad higieny osobistej jako sposobu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa SARS-CoV2 i grypy. Akcje promowane przez Śląskiego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Więcej informacji znajduje się w zakładce COVID-19 – Szczepienia oraz w zakładkach grup.


 

Drodzy Rodzice, kochane Dzieci. Witamy Was serdecznie i zapraszamy do nas.  

 

W trosce o zdrowie Państwa dzieci oraz pracowników przedszkola wprowadzone zostały procedury bezpieczeństwa związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które opracowano zgodnie z Wytycznymi GIS z dnia 25.08.2020 r. Aby zminimalizować ryzyko zakażenia się wirusem, do przedszkola może wejść 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5 m, z osłoną na usta i nos. Maseczki, choć nie chronią w 100% przed zakażeniem, to znacząco zmniejszają to ryzyko. Przed wejściem do podmiotu osoby dorosłe zobowiązane są zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu. Do przedszkola mogą być przyprowadzane TYLKO ZDROWE DZIECI (bez jakichkolwiek objawów chorobowych). W przypadku stwierdzenia przez osoby dyżurujące w szatni, że u dziecka występują symptomy chorobowe (katar, kaszel, podwyższona temperatura), dziecko nie będzie przyjęte do placówki. Rekomenduje się zakaz przynoszenia przez dziecko do przedszkola zabawek. Rekomenduje się także, aby w miarę możliwości rodzice przyprowadzali i odbierali dziecko z przedszkola w godzinach funkcjonowania grupy, celem minimalizacji stykania się z dziećmi z innych grup. W Przedszkolu funkcjonuje 7 grup: Tygryski 6.00-17.00, Pszczółki 6.30-16.00, Żabki 7.00-16.30, Mandarynki 7.00-17.00, Iskierki 7.30-15.30, Biedronki 8.00-16.00, Krasnale 8.00-15.30. W związku z ograniczonym kontaktem z nauczycielami grup, proponujemy Państwu kontakty drogą email, dostępne w zakładce GRUPY. Dodatkowo proponujemy 1 raz w miesiącu konsultacje na terenie placówki, wg następującego harmonogramu:

 

GRUPA

DATA KONSULTACJI

GODZINA

BIEDRONKI

Pierwszy czwartek miesiąca

15:30 – 16:30

PSZCZÓŁKI

Pierwszy czwartek miesiąca

Pierwszy piątek miesiąca

13:00 – 14:00

15.30 – 16.30

ŻABKI

Pierwszy poniedziałek       

 

Pierwszy wtorek miesiąca

15.00 - 15.30 16:30 – 17:00

16.30 - 17.00

ISKIERKI

Pierwszy wtorek miesiąca

13:00 – 14:00

MANDARYNKI

Pierwszy poniedziałek miesiąca

Pierwszy czwartek miesiąca

12:00 – 13:00

13.00 – 14.00

KRASNALE

Pierwszy poniedziałek miesiąca

14:30 – 15:30

TYGRYSKI

Pierwszy piątek miesiąca

15:00 – 16:00

 

Z wyrazami szacunku – Danuta Waszak – Dyrektor Przedszkola 


 

Witamy serdecznie na Stronie Internetowej Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul. Hubala 7 i dziękujemy, że zechcieli Państwo poświęcić czas na spotkanie z nami. Przedszkole działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i rozporządzeń oraz Statutu Przedszkola. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miasta Tychy - Miejskie Centrum Oświaty. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty. Informujemy, że Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 17.00. W Przedszkolu funkcjonuje 7 grup, w tym 5 grup integracyjnych. Grupy ogólnodostępne liczą do 25 dzieci, a grupy integracyjne do 20 dzieci. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci w wieku 2,5 roku życia, w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Przedszkole zapewnia wychowankom 3 posiłki dziennie i dostosowuje dietę do potrzeb żywieniowych dzieci. Posiłki serwowane są w następujących godzinach: śniadanie: 9.00, obiad: 12.00, podwieczorek: 14.00. Przedszkole zapewnia każdemu wychowankowi bardzo dobre warunki rozwoju, zdobycie różnorodnych umiejętności i osiąganie sukcesów w toku realizacji procesu opieki, wychowania i nauczania, wspiera wielokierunkową aktywność dziecka, tworzy optymalne warunki do samodzielnej dziecięcej ekspresji świata, swobodnej zabawy i odpoczynku, nauki przez zabawę; wzmacnia poczucie wartości i tożsamości, indywidualność, oryginalność oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

Szanowni Rodzice - w ważnych sprawach

możecie kontaktować się z nami

pod adresem email: p29@oswiata.tychy.pl

lub pod numerem telefonu 32/217 55 26

 

Więcej informacji o Przedszkolu znajduje się w zakładce "Oferta Przedszkola". 


OPŁATY ZA ŻYWIENIE DZIECI I POBYT W PRZEDSZKOLU

Szanowni Rodzice. Od dnia 1.04.2021 r. opłata za żywienie dzieci w Przedszkolu wynosi 9 zł przy trzech posiłkach, w tym: śniadanie 2 zł, obiad 5 zł, podwieczorek 2 zł. Wysokość opłat za żywienie dzieci ustalono w porozumieniu z organem prowadzącym. Przedszkole, w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach 8.30 - 13.30 dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  6 lat. Natomiast dzieci w wieku 6 lat, które są objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym i dzieci odroczone od spełniania obowiązku szkolnego mają zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach 6.00-17.00. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki podlega opłatom w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne wychowanie przedszkolne. Opłaty za żywienie dzieci i ich pobyt w Przedszkolu należy uregulować w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy Przedszkola:

23 1240 1330 1111 0010 6084 1712

na podstawie pisemnej informacji o wysokości opłat przekazanej rodzicom/opiekunom prawnym do 5 dni po zakończeniu danego miesiąca w tzw. „pasku opłat”.  


 Opłaty za przedszkole online 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie. Informujemy o uruchomieniu możliwości wykonywania opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz za obiady (stołówki w szkole) w systemie Wizja Net. Krajowa Izba Rozliczeniowa we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji wdrożyła moduł obsługi płatności online dostępny dla klientów jednostek administracji publicznej, pozwalający na opłacenie przez Internet m.in. opłat, o których mowa powyżej. Płatności są realizowane w systemie szybkich płatności internetowych Paybynet, który umożliwia bezpośrednie przesyłanie środków z konta bankowego klienta na rachunek urzędu. Paybynet jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów. Od klienta (rodzica/opiekuna) pobierana jest jednorazowo prowizja w wysokości 0,59 zł. Informacja o doliczeniu prowizji jest wyświetlana w momencie przekierowania na stronę płatności online, przed wyborem banku. Płatności można nadal dokonywać w dotychczasowy sposób, tj. przelewem na konto nr: 23 1240 1330 1111 0010 6084 1712, w terminie do 15-tego każdego miesiąca.  


 

 Projekty Unijne!

 

 

 

 

Uczestniczymy w projekcie:

 

 

 

 

"Projekt Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci

 

 

z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach"

INFORMACJA O TERMINIE REKRUTACJI
DO PROJEKTU

„DOBRE PRZEDSZKOLE NA DOBRY START – WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W TYSKICH PRZEDSZKOLACH”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

 

Zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu realizacji projektu „Dobre przedszkole na dobry start – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach”, realizator Projektu tj.  Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, informuje,
iż od dnia 20 czerwca 2018 r. do dnia 6 lipca 2018 r. trwa rekrutacja do Projektu.

Szczegóły u Dyrektora Przedszkola. Serdecznie Zapraszamy.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami rekrutacyjnymi. Poniżej Dokumenty Projektowe. 

Dokumenty należy złożyć do Dyrektora Przedszkola do dnia 6 lipca 2018 r.

 

Więcej informacji: 

 

 

Zapraszamy do zakładki: Kącik dla Rodziców -

 

 

"Projekt Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szns edukacyjnych i rozwojowych dzieci

 

z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" 


  

 Strona BIP -  http://przedszkole29.bip.tychy.edu.pl/

e-meil: przedszkole29.bip.tychy.edu.pl@wp.pl 


 

Informujemy o Stronie Internetowej Tyskiego Portalu Oświatowego: 

 

http://www.oswiata.tychy.pl/aktualnosci.html

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Strony.