Wizja i misja


          Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach zapewnia swoim wychowankom wszechstronny rozwój, poczucie bezpieczeństwa, poszanowanie praw i godności osobistej, uczy tolerancji i otwartości na potrzeby innych, organizuje ciekawe i atrakcyjne zajęcia i zabawy. Umożliwia każdemu dziecku zdobycie umiejętności ułatwiających adaptację szkolną i osiąganie sukcesów. W placówce funkcjonują odziały ogólnodostępne, integracyjne. Nadrzędnym założeniem działalności Przedszkola jest integracja dzieci zdrowych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na miarę ich możliwości rozwojowych, zdolności i zainteresowań. (wykaz programów realizowanych w Przedszkolu dostępny jest w zakładce - Założenia programowe).